Strategy for attracting new audiences in accordance with the modern lifestyle of today's consumers

ПРОГРАМА •КУЛТУРНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, НАСЛЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО• - ФМ НА ЕИП 2014-2021

ПРОГРАМА „КУЛТУРНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, НАСЛЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО“ - ФМ НА ЕИП 2014-2021. РЕЗУЛТАТ 2 „ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА“

СЪДЪРЖАНИЕ

  1. ПРЕДИСЛОВИЕ – ДИГИТАЛЕН РЕНЕСАНС НА ЗАНАЯТЧИЙСКИТЕ, КУЛИНАРНИТЕ И СОМЕЛИЕРСКИТЕ ТРАДИЦИИ
  2. КОНТЕКСТ - ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ НА ТРАДИЦИОННИТЕ ЗАНАЯТИ В ЕДИННИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ЦИФРОВ ПАЗАР
  3. ЦЕЛЕВИ ТЕРИТОРИИ, ЦЕЛЕВИ ГРУПИ И ТЕХНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ - ОПОРНИ ТОЧКИ ЗА РАЗГРЪЩАНЕ /ПРИЛАГАНЕ/ НА СТРАТЕГИЯТА
  4. СТРАТЕГИЧЕСКИ И ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ - ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ В КУЛТУРАТА И ПОДОБРЯВАНЕ ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ ДОСТЪП ДО КУЛТУРНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ
  5. МЕТОДОЛОГИЯ И СРЕДСТВА - ДЕЙНОСТИ, РЕЗУЛТАТИ И ПРОДУКТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ

1. ПРЕДИСЛОВИЕ - ДИГИТАЛЕН РЕНЕСАНС НА ЗАНАЯТЧИЙСКИТЕ, КУЛИНАРНИТЕ И СОМЕЛИЕРСКИТЕ ТРАДИЦИИ

Уникалните традиционни европейски занаяти са свързани с производството на предмети за бита, инструменти и оръдия на труда, а също така и с местната кулинария по отколешни рецепти - производството на екологично чисти храни и напитки. Като културни ценности - майсторските умения и познания, влизат в групата на най-застрашените от изчезване нематериални артефакти. Те не притежават трайно физическо битие, което затруднява тяхното съхранение и социализация.

Паралелно с това обаче, непрекъснато се увеличават възможностите за тяхното надграждане с нови технологии. Надграждане, както в процеса на тяхното производство, така също и в процеса на тяхното разпространение и социализация. Това засилва интереса на съвременните потребители към предлаганите занаятчийски производства, продукти и услуги. Този интерес се засилва още повече с нарастващия отлив от силно индустриализираните производства, отдалечаващи хората от природата, екологията, традицията и техните исторически корени.

Цифровата революция отвори безгранични възможности за предприемачите в сферата на културата - всичко от демонстрация на местни майсторски умения, през презентиране на музейни сбирки онлайн - до стрийминг на концерти и представления, които осигуряват световна публика на събитието. В противен случай тези събития биха били видени единствено от местната общност. Сега те достигат до публиката на места с ограничена културна инфраструктура или пък излизат извън рамките на националните граници и могат да бъдат наблюдавани от всяка точка на света.

В същото време повишаването на образователните нива на потребителите и все по-големия избор от развлечения и предложения за свободното време означава, че хората са много по-взискателни. Всеки един културен продукт или услуга трябва да бъде готов да се бори за потребителския интерес.

Създаването на ново цифрово битие на занаятите в новия информационен век е сериозен принос в опазването, съхранение и социализацията на тези културни ценности. Всички начинания в тази посока, включването на всички носители на културните ценности, източниците на информация и научен потенциал в една обща дигитална социална мрежа, ще повиши капацитета на заинтересованите страни за прилагането на един нов и модерен начин за съхранение и надграждане на занаятчийските производства.

Съвременните културни процеси неминуемо носят белезите на интензивното развитие в комуникационните технологии и комуникационните мрежи.

В новото време представителите на всяка категория от участници в социалната мрежа ще имат възможност, чрез своите персонални смарт-устройства, да получават информация, да разглеждат, да коментират, а паралелно с това и да публикуват снимки аудио-записи, текстове - свързани със създаването и потреблението на занаятчийски, кулинарни и еноложки традиции или пък с конкретни личностни преживявания в процеса на тяхното културно потребление. „Теоретично занаятчийските производства предполагат начин на живот, който е несъвместим с появата на продуктите и услугите на индустриалното общество.

Това, обаче, е подвеждащо. Занаятчийското творчество кореспондира с основния човешки импулс - с желанието работата да се свърши добре заради самата нея". Така пише Ричард Сенет в книгата си The Craftsman, в която подчертава естествения инстинкт на хората да извършват квалифициран ръчен труд, независимо дали са майстори-занаятчии, лекари, адвокати или компютърни програмисти.

Външно погледнато изглежда, че занаятите отмират на фона на тотално глобализиращ се и технологично развиващ се свят- свят в който магазините и търговските центрове предлагат едни и същи неща навсякъде: едни и същи дрехи, същите обувки, същите миризми. На този фон, в добре дефинирана ниша на ръчните производства, настъпва ренесанс на занаятите.

2. КОНТЕКСТ - ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ НА ТРАДИЦИОННИТЕ ЗАНАЯТИ В ЕДИННИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ЦИФРОВ ПАЗАР

Насърчаване развитието на местните занаяти създава възможности за развитие на местните култури и национални идентичности.

Привличането на обществеността към европейската култура и занаятите е водещ приоритет за Европейската комисия. Акцентът е върху развитието на публиката и потребителите на занаятчийските производства, продукти и услуги.

Развитието на публиката е стратегически, динамичен и интерактивен процес на осигуряване на широк достъп до изкуствата. Той цели да привлече хората и общностите да изпитат, да се насладят, да участват и да оценят изкуствата и занаятите посредством презентации и дегустации - предлагани от местните майстори-занаятчии.

Стратегията за привличане на нови публики трябва да е съобразена с новия стил и начин на живот на съвременните потребители.

Както се посочва в документите на Европейската комисия новият европейски Баухаус се застъпва за обогатяване на преживявания, които отговарят на нужди извън нашето материално измерение, вдъхновени от творчеството, изкуството и културата.

Насърчаването на местните занаяти дава възможност за съхранение, развитие и обогатяване на местните култури и идентичности. Запазването на ноу-хауто на материалното наследство прави възможно и запазването на знанията за нематериалното наследство. Занаятчиите често са лидери сред членове на своите местни общности, тъй като притежават знания и умения, изграждани от поколения в местните територии. По този начин те консолидират общностна идентичност и по този начин улесняват социалното сближаване. Те могат да съживят пространства и предмети, които не се използват, правят гиизползваеми и подходящи за съвременното време и помагат на общностите да възстановят ценни културни ресурси. Това е една от причините за целенасочените усилия към съхраняване на местната традиция и улесняванена майсторите при организирането на ефективна стратегия за предаване на умения и знания от поколения на поколения.

Основните направления в "Зелената сделка" следва да бъдат културно ориентирани към човека и положителни и осезаеми преживявания. Тя има за цел да доведе до зелена трансформация на застроената среда и строителния сектор и в същото време да предизвика широка дискусия за бъдещите начини на съвместен живот, на кръстопътя между изкуство, култура, социално включване, наука и иновации. Занаятите играят голяма роля в справянето с тези проблеми, тъй като са загрижени за средата , която обитаваме и подобряването ? чрез устойчиви практики, като същевременно подкрепят местните култури, идентичности и икономики.

Целенасочена подкрепа на занаятчиите за техния цифров преход - за по-добра и по-ефективна комуникация с тяхната разширяваща се аудитория

Майсторите-занаятчии играят важна роля за създаването на естетически богати пространства, които поставят различни култури и дисциплини в диалог. Особено в строителните занаяти майсторите рядко работят сами и винаги има голям потенциал за ефективен обмен между професионалисти и клиенти. Това също води до разцвет на една по- приобщаваща и кръгова икономика. Представянето на по-добри пространства и среди се превръща в колективна практика за процъфтяване на човешките взаимодействия. За да бъдат подкрепени тези благотворни процеси е необходимо да се помогне на занаятчиите да направят съответния цифров преход, така че да могат да комуникират чрез своите богати и разнообразни практики, по-ефективно и с по-широка аудитория.

В занаятите често се използват традиционни технологии и методи за преработка. Това обаче не означава , че те не могат да бъдат надграждани с иновативни и модерни технологични решения. Напротив, занаятчиите имат по-задълбочени познания за суровините, с които работят. В тази връзка са полезни техните практики за създаване на къса верига за доставки. Това им позволява да избират разумно ресурси и да произвеждат по-малко отпадъци спрямо индустриалните процеси. Тяхното внимание е активно във всяка стъпка от производството - не само в конкретната ръчната работа. Често се предпочитат местните материали, което означава , че тяхната свързаност със земята не е просто абстрактна зависимост .Напротив - тя е основана на богата екологична култура. Като цяло, занаятчийските професии могат да добавят повече стойност и да предложат огромни познания за практиките за устойчиво развитие.

3. ЦЕЛЕВИ ТЕРИТОРИИ, ЦЕЛЕВИ ГРУПИ И ТЕХНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ - ОПОРНИ ТОЧКИ ЗА РАЗГРЪЩАНЕ /ПРИЛАГАНЕ/ НА СТРАТЕГИЯТА

Целеви територии

Избрани целеви територии за привличане на нови публики

Четирите целеви територии (Високи Западни Родопи; Розовата долина; Териториите на юг от Бургас; Тракийско родопската яка) са подбрани в съответствие с приоритетите на РЕЗУЛТАТ 2 "ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА" - за включване на представители на различни етнически групи и малцинства. Избраните територии включват местното българско население; българи-каракачани (гръцки говореща етническа общност); българо-мохамедани; българи от турски произход и представители на ромите.

Този избор създава условия за представяне на местното фолклорно изкуство, бит, занаяти и обичаи с изключително разнообразен характер и в съчетание с културните традиции на потомците на древните викинги за ориентиране дейностите към един междуетнически културен диалог- на основата на културното наследство.

Подбраните целеви територии са относително отдалечени от високо урбанизираните градски центрове, а също така са относително изоставащи в своето икономическо развитие. Тяхна обединяваща черта е богатото нематериално културно наследство - фолклорно изкуство, местен бит и занаяти, обичаи и традиции.

Потребности и предизвикателства, свързани с развитието на целевите територии

Първото предизвикателство е, че селските и планинските територии придобиват все по-голяма популярност сред потребителите на продукти и услуги в сферата на културния туризъм и занаятчийските производства. Заедно с това, в част от тези територии има изградена много добра туристическа инфраструктура със съответното спортно, уелнес, спа и туристическо оборудване. Природните богатства и съществуващата материално-техническа база са прекрасна възможност за съчетание на културното потребление с продуктите на рекреационния туризъм. Това са спа и кинезитерапия, спортни, уелнес и туристически занимания, практики за здравословен начин на живот и др.

Второто предизвикателство е, че селските и планинските райони все по- вече се превръщат в доставчик на уникални храни и хранителни продукти. Богатството от автентични и разнообразни продукти на местните фермерски и занаятчийски производства успешно противостоят икономически на глобализираната хранителна индустрия в новото време. Пазарният потенциал на тези продукти е в тяхното изключително високо био разнообразие, екологическа чистота и местната автентичност на тяхното производство и обработка. Този пазарен потенциал е основание за целенасочени усилия за подкрепа на предприемачите в сферата на културата и занаятите, чрез изграждането на специализирана онлайн инфраструктура за презентации, демонстрации и дегустации.

Третото предизвикателство е, че относителната отдалеченост на селските и планинските територии, или пък съществуващата висока цена на интеграция на описаните местни продукти и услуги с пазарите в урбанизираните територии, вече са преодолими. Преодоляването на изолацията на местния бизнес от глобалните икономически процеси е възможно и очевидно в множеството добри практики за ефективно функциониране на дигитални бизнес модели. Синхронизирането на местната предприемаческа активност с глобалната дигитална икономика е мотивация за формирането на нови дигитални умения и разкриването на нови работни места, ориентирани към младите хора.

Целеви групи

Всички участници в процесите за съхранение и социализация на местното културно наследство

Проектните дейности са ориентирани към продукти и резултати, които създават нови иновативни възможности за всички участници в процесите на съхранение и социализация на местното културно наследство в целевите територии.

Съвременният глобализиращ се свят се характеризира с промени, за което е необходима синхронизация в работата на всички заинтересовани страни; използване на съвместими дигитални инструменти и работа в партньорска мрежа.

Това е причината, поради която в целевите групи са включени експерти и специалисти, участващи в управлението на историческите артефакти, образователните и културните институции, предоставящи знания и организиращи културните събития, а също така и предприемачите-доставчици на продукти и услуги на културния туризъм; музейни и читалищни работници; екскурзоводи и туроператори, занаятчии, фолклорни творци и изпълнители; хотелиери и ресторантьори от целевите територии.

В групата на занаятчиите, освен представители на местното българско население, участват и представители на местните етнически малцинства - българи-мохамедани и българи от турски произход.

Потребности и предизвикателства пред целевите групи

Продуктите и резултатите от проекта ще подготвят участниците в процесите по съхранение и социализация на културното наследство за справяне с предизвикателствата на новото време, а именно:

Предизвикателства, свързани с характера на социализация на културното наследство, чрез модерните цифрови технологии историческите културни ценности стават достъпни без никакви ограничения във времето и пространството.

Предизвикателства, свързани с новата комуникационна достъпност с експресивен мултимедиен формат с висок интензитет на въздействие. Чрез своите смарт телефони съвременните потребители могат да се наслаждават и докосват до културните артефакти от всички точки на света по всяко време. Паралелно с това, чрез смарт устройствата могат да организират бързо и лесно своите туристически културни пътувания, да получават информация за необходимата логистика и да имат пълна свобода по отношение на избрания от тях начин на културно потребление.

Предизвикателства, произтичащи от новите бизнес модели за предлаганите продукти и услуги в сферата на културното наследство. Някои от традиционните професии постепенно изчезват или се редуцират в други, като паралелно с това се появяват нови професии и бизнес модели, изискващи качествено нови професионални умения и знания. Все по-голямо значение придобива цифровата грамотност и възможностите за работа с различни видове обществени или частни цифрови техники за културна анимация. Съвременните технически средства притежават интуитивен интерфейс и предоставят пълна свобода на всеки един от членовете на местните общности да се свързва и присъства със своите уникални продукти и услуги на глобалния икономически пазар. Социологическите проучвания (Медия пул) показват, че 95% от потребителите на телефонни услуги притежават смарт устройства. Тези устройства могат да правят качествени снимки, видеофилми, презентации, да се свързват с интернет и социалните мрежи, да публикуват текстова и мултимедийна информация и цялостно да играят ключова роля в предлаганите услуги и продукти.

Предизвикателства, произтичащи от предпочитанията към местното кулинарното изкуство и домашното производство - в противовес с индустриалните производства на храни и напитки. Това е своеобразно завръщане към домашните производства, автентични стари рецепти, екологични продукти с качествена ръчна обработка. Домашните производства на храни и напитки и продуктите на местните занаятчии и фермери съхраняват традиционните технологии с дълбоки исторически корени, като паралелно с това се надграждат с модерни иновативни технологични решения, за да съответстват на стила и начин на живот на днешните потребители.

4. СТРАТЕГИЧЕСКИ И ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ - ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ В КУЛТУРАТА И ПОДОБРЯВАНЕ ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ ДОСТЪП ДО КУЛТУРНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Стратегическа цел: Привличане на нови публики и ценители на занаятчийските производства чрез специализирани уеб и мобилни приложения, функциониращи в унисон с модерния стил и начин на живот на съвременните потребители и интегрирани с единния европейски цифров пазар.

Оперативни цели:

• Запазване и разширяване социализацията на отделните видове занаяти и интензифициране на икономическото присъствие на майсторите-занаятчии в стопанския и културен живот на европейските държави.

• Опазване и съхранение на занаяти, застрашени от изчезване.

• Повишаване на цифровата грамотност на майсторите-занаятчии с цел максимална изява на техните талант, майсторство и уникални умения - за привличане на потребителски интерес към тяхната продукция.

• Създаване на условия за висококачествена професионална подготовка на майстори-занаятчии и провеждане на обучения за любители, пътешественици с интерес към местните занаяти и традиции във формата на "учене през целия живот".

• Подкрепа на малките предприемачи, работещи в сферата на фолклорните изкуства, занаятите и културния туризъм за преодоляване и излизане от здравната, икономическата и политическата кризи, в условията на интензивните процеси за цифровизация.

5. МЕТОДОЛОГИЯ И СРЕДСТВА - ДЕЙНОСТИ, РЕЗУЛТАТИ И ПРОДУКТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ

Създаване на тематична социална мрежа в уеб и мобилен формат - традиционни занаяти в България

За постигане на поставените цели е необходимо социалната мрежа да отговаря на следните основни изисквания:

• Добре видима в националното и международното интернет-пространство. Това ще позволи на българските предприемачи в сферата на културата и занаятите да осъществяват взаимодействия в непрекъснато глобализиращия се свят, а също така и да участват качествено и ефективно в единния дигитален европейски пазар.

• Устойчива и саморазвиващасе. Структурирана без никаква йерархия и подчиненост- позволяваща свободно включване на всички участници в процесите на съхранение и социализация на нематериалното културно наследство. Притежаваща лесен и удобен интуитивен интерфейс за преглед, извършване на различни трансакции и публикуване на текстове, снимки и видео.

• Съдържаща профили на отделните занаяти, групирани в дигитална занаятчийска "банка" с демонстрационни видеоклипове за различните видове занаятчийски технологии и производства. Информацията в профилите, създадена с текстове, снимки и видео, ще се съдържа в информационен слой на Google map, съобразно съответната геолокация.

• Със специализирано мобилно приложение създаване на нискобюджетни и любителски видеоклипове в "selfie" и "live" - формати. Видеоклиповете могат да бъдат създавани със смартфоните на участниците и с различни относително евтини приспособления, като: селфи- стик; блогер-кит; гимбъл за телефон; дрон и др. Създадените видеоклипове автоматично ще се транспортират, публикуват и визуализират в профила на техния автор. По този начин участниците в мрежата ще могат да създават нискобюджетни видеофилми, насочени към: образователни презентации на артефакти и занаятчийски традиции; обучителни демонстрации на занаяти и фолклорни изкуства; изпълнение на кулинарни рецепти и кулинарни дегустации; обучения на любители по енология и сомелиерство за повишаване на техните качества като ценители и познавачи.

• С възможности за онлайн или хибридни обучения. В онлайн обучителния център ще се придобиват майсторски знания и умения за надграждане на традиционните занаяти с нови технологии. Ще се създадат условия за повишаване дигиталната култура на майсторите-занаятчии, а също така ще могат да бъдат валидирани /сертифицирани/ придобитите умения и знания.

• Със специализирана секция за любители и аматьори от типа "учене през целия живот" - с безплатни онлайн обучителни курсове за различни занаятчийски умения, кулинарни дегустации, сомелиерство и енология и платени пътешествия за провеждане на образователни занаятчийски практики в региони и територии с утвърдени занаятчийски производства. По този начин ще се повиши интереса на пътешествениците, туристите и гостите в региони и страни с утвърдени занаятчийски традиции и продукти и услуги към кулинарията, винения и гурме туризма.

• С търговска онлайн секция /платформа/ за включване на занаятчиите, като доставчици на туристически продукти и услуги, в културния, винения, кулинарния, селския и гурме туризма. Ще бъдат предоставени различни електронни инструменти за онлайн продажби на занаятчийска продукция и връзка с европейския цифров пазар.

• С иновативно мобилно приложение "Дигитален импресарио". Мобилно приложение, съдържащо търговските послания на местни занаятчии и гидове, предлагащи "тематични вечери и културни диалози" - насочени към пътешественици, туристи и гости на съответните територии. Като домакини на тези събития /специализирани форми на културен туризъм/ те ще имат възможност да организират познавателни курсове, демонстрации на своите умения и знания и дегустации на занаятчийските производства на храни и напитки.

Създаване на мобилна виртуална лаборатория за цифровизация на местното културно наследство

Виртуална лаборатория, защото:

В нея ще бъдат реализирани, паралелно, три основни процеса - цифровизация, презентация и потребление на културните ценности.

Във всеки един от трите паралелно протичащи процеса ще могат да се включват едновременно, както местните майстори-занаятчии, творците и културните оператори, така също и меценати, туристически оператори, предприемачи в областта на културата и туризма, местни жители и потребители, представители на гражданското общество, туристи и гости, посещаващи съответната територия.

За всички тях ще бъдат осигурени възможности за добавяне /краудсорсинг/ на цифрово съдържание във всеки един от процесите, протичащи във виртуалната лаборатория. Добавеното съдържание може да има за цел цифровизиране и публикуване, презентиране и популяризиране или пък документиране на преживяванията и възприемането на културните ценности в процеса на тяхното потребление.

Виртуалната лаборатория дава възможност в нея да се включват участници от различен тип и от различни категории - културни оператори, майстори, творци, експерти и други носители на културни ценности от различни територии и райони.

Приобщаването на нови участници, освен тези, които ще бъдат включени чрез проектните дейности, е неограничено.

Мобилна лаборатория, защото:

Виртуалната лаборатория ще бъде изградена на основата на уеб и мобилно приложения, което създава удобства и възможности за всички участващи в нея да работят чрез десктоп, лаптоп или мобилен телефон.

Ролята на основен технически инструмент за цифровизацията ще се изпълнява от смартфоните на участниците във виртуалната лаборатория. През последните няколко години смартфоните придобиха множество функции и възможности за създаване на висококачествено мултимедийно съдържание. Маркетинговите проучвания показват, че населението в България разполага с повече от 2 млн. качествени камери в притежаваните от тях телефони.

Самото културно потребление на цифровизираните културни ценности също така основно ще протича чрез екраните и висококачествените дисплеи на съвременните телефонни апарати.

Тези констатации създават сериозна мотивация за прилагане на техниките за цифрова културна анимация паралелно с дейностите, повишаващи достъпа и създаващи възможности за потребление на цифрови културни продукти.

Това е в съответствие с новаторските принципи на конективната психология и рецептивната естетика - детерминиращи новия тип социално включване, културно участие и културно потребление.

Виртуалната лаборатория е във формат на мобилна апликация и осигурява възможности за равнопоставено участие на всички целеви групи - майстори-занаятчии; шеф-готвачи; местни жители; доставчици на туристически продукти и услуги - предприемачи; туроператори и др.; структури на гражданското общество, организации с идеална цел и други заинтересовани страни - изследователи, студенти, хора, търсещи възможности да задълбочат знанията си в сферата на културното наследство, история и т.н.

Вижте целия текст на документа

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

heritage_app_logo_64x64.jpg

Инсталирайте мобилното приложение за Android Heritage library на Вашето смарт устройство (телефон, таблет и др.).